Hệ thống Kho Cơ sở dữ liệu - FPT IS

Hệ thống Kho Cơ sở dữ liệu

Rectangle 2920

FPT là đối tác chính chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các hệ thống Kho CSDL cho các cơ quan lớn trực thuộc Bộ Tài chính. Tính đến nay, tại Bộ Tài chính hệ thống Kho CSDL đã được triển khai tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 63 sở tài chính; hơn 700 phòng tài chính – kế hoạch; tại Kho bạc Nhà nước hệ thống Kho CSDL đã được triển khai tại các cơ quan Kho bạc tại Trung ương, toàn bộ Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh/TP và Kho bạc nhà nước cấp huyện; tại Tổng cục Thuế hệ thống cũng được triển khai tại các Cục/Vụ nghiệp vụ trực thuộc Văn phòng Tổng cục Thuế, 64 Cục Thuế (bao gồm 63 Cục Thuế Tỉnh/thành phố và Cục Thuế Doanh nghiệp lớn) và hơn 400 Chi cục Thuế khu vực

Img Contact

Đăng ký nhận tin tức mới nhất từ FPT IS

    Tôi đồng ý chia sẻ thông tin và đồng ý với Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân