Kết nối kinh doanh - FPT IS

Song ành
KẾT NỐI KINH DOANH

0 %

Tỷ trọng GDP từ kinh tế
số đến năm 2025

0 %

Dân số (trên 15 tuổi) có tài khoản giao dịch tại ngân hàng

Hệ sinh thái tín dụng số

Hệ sinh thái tài chính số trên Blockchain đầu tiên tại Việt Nam. Tháo gỡ nút thắt, tạo kết nối số trong tài trợ vốn bằng công nghệ Blockchain

Before
Quy trình thủ công tốn thời gian và chi phí
After
Kết nối kinh doanh, số hóa quy trình, rút
ngắn thời gian và tối ưu hóa chi phí
Kết nối
Kinh doanh

Mô Hình

Kết nối kinh doanh - FPT IS