Chuyên gia viết về Góc nhìn số - FPT IS

Chuyên gia viết

Kế toán Carbon là gì? Tìm hiểu về Carbon Accounting

07/05/2024

Kế toán Carbon là gì? Tìm hiểu về Carbon Accounting

Chuyển đổi xanh Chuyên gia viết
Xu hướng chuyển đổi kép tạo đột phá cho doanh nghiệp

07/05/2024

Xu hướng chuyển đổi kép tạo đột phá cho doanh nghiệp

Chuyển đổi xanh Chuyên gia viết
Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính theo ISO 14064-1

12/04/2024

Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính theo ISO 14064-1

Chuyển đổi xanh Chuyên gia viết
Hệ số phát thải CO2 theo các dạng năng lượng

01/04/2024

Hệ số phát thải CO2 theo các dạng năng lượng

Chuyển đổi xanh Chuyên gia viết
Carbon neutral là gì? Lợi ích, thách thức cho doanh nghiệp

01/04/2024

Carbon neutral là gì? Lợi ích, thách thức cho doanh nghiệp

Chuyển đổi xanh Chuyên gia viết