Tất cả sự kiện - FPT IS - Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT

Event Calendar

Tất cả sự kiện

Triển lãm - December 15, 2021

FPT Techday 2022, chủ đề Song hành

Tổ chức tại: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn - SECC, TP.HCM
Hoạt động: Triển lãm công nghệ hiện đại với các giải pháp số, hội thảo chuyên đề về Chuyển đổi số và Bí quyết bứt phá kinh doanh
Triển lãm - December 15, 2021

FPT Techday 2022, chủ đề Song hành

Tổ chức tại: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn - SECC, TP.HCM
Hoạt động: Triển lãm công nghệ hiện đại với các giải pháp số, hội thảo chuyên đề về Chuyển đổi số và Bí quyết bứt phá kinh doanh
Triển lãm - December 15, 2021

FPT Techday 2022, chủ đề Song hành

Tổ chức tại: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn - SECC, TP.HCM
Hoạt động: Triển lãm công nghệ hiện đại với các giải pháp số, hội thảo chuyên đề về Chuyển đổi số và Bí quyết bứt phá kinh doanh
Triển lãm - December 15, 2021

FPT Techday 2022, chủ đề Song hành

Tổ chức tại: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn - SECC, TP.HCM
Hoạt động: Triển lãm công nghệ hiện đại với các giải pháp số, hội thảo chuyên đề về Chuyển đổi số và Bí quyết bứt phá kinh doanh
Triển lãm - December 15, 2021

FPT Techday 2022, chủ đề Song hành

Tổ chức tại: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn - SECC, TP.HCM
Hoạt động: Triển lãm công nghệ hiện đại với các giải pháp số, hội thảo chuyên đề về Chuyển đổi số và Bí quyết bứt phá kinh doanh
Triển lãm - December 15, 2021

FPT Techday 2022, chủ đề Song hành

Tổ chức tại: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn - SECC, TP.HCM
Hoạt động: Triển lãm công nghệ hiện đại với các giải pháp số, hội thảo chuyên đề về Chuyển đổi số và Bí quyết bứt phá kinh doanh
Triển lãm - December 15, 2021

FPT Techday 2022, chủ đề Song hành

Tổ chức tại: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn - SECC, TP.HCM
Hoạt động: Triển lãm công nghệ hiện đại với các giải pháp số, hội thảo chuyên đề về Chuyển đổi số và Bí quyết bứt phá kinh doanh
Triển lãm - December 15, 2021

FPT Techday 2022, chủ đề Song hành

Tổ chức tại: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn - SECC, TP.HCM
Hoạt động: Triển lãm công nghệ hiện đại với các giải pháp số, hội thảo chuyên đề về Chuyển đổi số và Bí quyết bứt phá kinh doanh
Triển lãm - December 15, 2021

FPT Techday 2022, chủ đề Song hành

Tổ chức tại: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn - SECC, TP.HCM
Hoạt động: Triển lãm công nghệ hiện đại với các giải pháp số, hội thảo chuyên đề về Chuyển đổi số và Bí quyết bứt phá kinh doanh
Triển lãm - December 15, 2021

FPT Techday 2022, chủ đề Song hành

Tổ chức tại: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn - SECC, TP.HCM
Hoạt động: Triển lãm công nghệ hiện đại với các giải pháp số, hội thảo chuyên đề về Chuyển đổi số và Bí quyết bứt phá kinh doanh
Triển lãm - December 15, 2021

FPT Techday 2022, chủ đề Song hành

Tổ chức tại: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn - SECC, TP.HCM
Hoạt động: Triển lãm công nghệ hiện đại với các giải pháp số, hội thảo chuyên đề về Chuyển đổi số và Bí quyết bứt phá kinh doanh
Triển lãm - December 15, 2021

FPT Techday 2022, chủ đề Song hành

Tổ chức tại: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn - SECC, TP.HCM
Hoạt động: Triển lãm công nghệ hiện đại với các giải pháp số, hội thảo chuyên đề về Chuyển đổi số và Bí quyết bứt phá kinh doanh